Stavba a rekonstrukce

Jak ošetřit zaplavené domy

Vysušení vlhkých stavebních konstrukcí

Vlhkost interiéru je při úplném promáčení stěn v prvních 2 až 4 týdnech vysoká. Doba vysoušení závisí hlavně na intenzitě větrání a povětrnostních podmínkách (teplota a relativní vlhkost venkovního vzduchu). Nábytek by se měl odsunout od vlhkých stěn alespoň 10 cm, aby mohl i v těchto místech proudit vzduch.

Po povodni v letních měsících by se mělo zajistit neustálé větrání prostor. Okna ponechat alespoň pootevřená a dveře v interiéru nechat zcela otevřené. Hodně účinné je vertikální větrání celou budovou od sklepa až po střechu otevřenými střešními okny.

Po povodni v topném období, především v prvních týdnech, je vhodné ve všech místnostech s provlhlými stěnami normálně topit a po jedné až dvou hodinách nechat budovu příčně provětrávat po dobu 5 až 10 minut. V nočních hodinách se doporučuje netlumit topení a větrat ventilačními okny. V případě, že po vysušení klesnou venkovní teploty pod bod mrazu, může dojít k lokálním poškozením zdiva na vnější straně, které lze opravit vysprávkovou maltou YTONG. Za 2 až 4 týdny po povodni se ustálí vlhkost povrchu stěn. Sníží se i vlhkost v interiéru zhruba na úroveň vlhkosti novostavby při prvním nastěhování. Tato vlhkost bude nadále klesat spolu s vysycháním stavby. Je však nutné při topení dodržovat i správný režim větrání. Vlhkost interiéru závisí nejen na stěnách, ale i na ostatních vlhkých plochách. Riziko tvorby plísní je v provlhlých stavbách vysoké. Pokud dojde k napadení plísní, je to známka toho, že stavba není stále dostatečně vysušená. Plíseň zlikvidujeme k tomu určenými chemickými přípravky a je nutné i nadále zvýšit intenzitu větrání, příp. i topení.

Přístroje na vysoušení

Nezávisle na materiálu zdiva může při rychlém a intenzivním vysoušení pomocí vysoušečů dojít k poškození stavebních konstrukcí trhlinami.Použití těchto přístroju je vhodné jen, pokud se musí zkrátit doba vysušení povrchu stěn na méně než výše uvedené 2 až 4 týdny. Zpravidla stačí používat tyto vysoušeče po dobu jednoho týdne. Odvlhčovače je vhodné použít ve špatně větraných sklepech apod. Přitom by se měly použít pouze přístroje, které vedou k povrchovým teplotám ve zdivu max. 40 oC. Vysušovací přístroje nesmí vypouštět CO2, protože tento může napadnout strukturu zdiva. Doporučujeme upřednostnit zářičové vysoušeče před kondenzačními přístroji.

Vlastnosti materiálu YTONG po navlhnutí

Pod vodou materiál zcela provlhne za cca 2 až 3 dny. Rychlost nasáknutí je přitom nižší než u cihelného zdiva.

Pevnost v tlaku

Kontrolní zkoušky prokázaly, že pevnost vodou nasycených tvárnic YTONG podstaně neklesá a je maximálně 20% pod úrovní průměrné pevnosti. Pokud byla dodržena normami stanovená pravidla pro projektování, není statika stěn při tomto snížení pevnosti tvárnic ohrožena. Po vysušení se pevnost vrátí na původní hodnotu.

Tepelně izolační vlastnosti

Tepelná vodivost se při provlhnutí zvyšuje. Po vysušení klesá a tepelně izolační vlastnosti se vrátí na původní hodnoty.

Protikorozní ochrana vyztužených dílců

Výztuž pórobetonových překladů a panelů YTONG je ošetřena při výrobě speciální protikorozní vrstvou, která je vodě odolná.

Omítky

Vnější omítky nebývají většinou poškozené a zpravidla není nutné je odstaňovat, někdy je nutné fasádu vyčistit (v případě pochybností konzultujte u výrobce omítky). Vnitřní omítky mohou být vodou narušené a lze je opravit. Keramické obklady stačí většinou pouze vyčistit.

Kontakt s topným olejem

Při kontaktu s topným olejem (naftou), benzínem a lihem nedochází ke ztrátě pevnosti tvárnic a zdiva. Povrchové znečištění olejovými emulzemi lze odstranit umytím čistou vodou. Zápach a příp. ohrožení zdraví v průběhu vysoušení závisí na koncentraci těchto látek ve vzduchu. Doporučujeme obrátit se v těchto případech na příslušné instituce (hygienická stanice apod.)Tento problém není závislý na stavebním materiálu.

Znečištění škodlivými látkami z povodňové vody

Zpravidla se škodlivé látky při povodni silně zředí a zdivo nepoškodí. K poškození mohou vést koncentrované chemikálie, hlavně kyseliny. V těchto případech lze posoudit vliv těchto chemikálií na stavbu až po zjištění jejich složení, koncentrací a rozsahu napadení konstrukcí.

Výkvěty

Při vysychání úplně promočeného zdiva se mohou na povrchu tvořit skvrny z jemných bílých výkvětů. Jedná se o výkvěty ze solí, které rozpustila voda ve zdivu a transportuje je na povrch (jsou ve všech zdících materiálech, nezaměňovat za plísně). Po vysušení lze tyto skvrny (výkvěty) odstranit kartáčem.

Autor: Ing. Václav Vetengl, produktový manažer Xella CZ

Foto: Pixabay.com

Může se vám líbit